Gebruiksvoorwaarden

De MyRealWorld MG-app wordt gratis aangeboden aan gebruikers door argenx BV ('argenx') en Vitaccess Limited ('Vitaccess') namens en in het kader van een observationeel onderzoek (het 'onderzoek'), dat door argenx wordt gesponsord, bij patiënten met myasthenia gravis (MG). In deze voorwaarden wordt naar argenx en Vitaccess samen verwezen als 'wij' of 'ons'.

De beoogde gebruikers van de app (naar wie verwezen wordt als 'u') zijn mensen van 18 jaar of ouder die de diagnose van MG hebben gekregen. Als onderdeel van het onderzoek verzamelt de app informatie van u over uw MG, en ze kan ook een aantal patiëntspecifieke functies ('PCF's') omvatten waar u gebruik van kan maken.

U moet een aantal regels volgen bij het gebruik van de app en van de inhoud ervan. U mag ook maar in beperkte mate op de app vertrouwen. Meer informatie vindt u hierna. Daarom vragen we dat u akkoord gaat met de volgende voorwaarden, die ten gunste van zowel argenx als Vitaccess zijn.

Als u meer wil weten over hoe we uw persoonsgegevens gebruiken, verwijzen we u naar de privacyverklaring van de app.

argenx heeft de ontwikkeling en het beheer van de app voor de doeleinden van het onderzoek gesponsord. Het bedrijf hoopt samengevoegde gegevens van dit onderzoek te publiceren en ze te presenteren op wetenschappelijke bijeenkomsten. Vanwege de gevoeligheid van de persoonsgegevens die via de app verzameld worden, ontvangt argenx dergelijke gegevens niet zelf. Persoonsgegevens die via de app worden verzameld, worden door Vitaccess gede-identificeerd en samengevoegd om de statistische analyse die in het kader van het onderzoek wordt uitgevoerd, vorm te geven. Daarnaast werd een wetenschappelijke adviesraad opgezet als onafhankelijk orgaan om de belangen van deelnemers te beschermen en om advies te verstrekken over onderzoeksgerelateerde verzoeken om toegang te krijgen tot de gegevens die door de onderzoeksdatabank worden verstrekt.

Deze voorwaarden kunnen nu en dan bijgewerkt worden. Ze zijn voor het laatst bijgewerkt op .

1. Wie we zijn

Vitaccess Limited is een bedrijf dat in Engeland en Wales is geregistreerd met ondernemingsnummer 10642948 en als adres het 2 nd Floor Nucleus House, 2 Lower Mortlake Road, Richmond, Greater London, TW9 2JA.

Intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van auteursrecht, databankrechten en handelsmerken) op de app en de inhoud ervan zijn eigendom van Vitaccess Limited en van de licentieverleners ervan.

argenx is een onderneming die in België is gevestigd met ondernemingsnummer 0818.292.196 en op het adres Industriepark Zwijnaarde 7, 9052 Gent.

Neem contact met ons op als u vragen hebt over deze voorwaarden of als u zich zorgen maakt over wat de andere gebruikers met wie u contact hebt, doen. U kan contact met ons opnemen op: mg@vitaccess.com.

2. Aanvaardbaar gebruik van de app

U gaat ermee akkoord om het volgende te doen: ​

 1. de app enkel te openen en te gebruiken in het kader van uw deelname aan het onderzoek, en u erkent dat het uw bedoeling is om gegevens te verstrekken voor het onderzoek
 2. de app enkel te openen en te gebruiken met uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord, en uw wachtwoord geheim te houden
 3. ons naar uw beste weten nauwkeurige informatie te bezorgen
 4. ervoor te zorgen dat de informatie en andere inhoud die u in de app ingeeft (of op een andere manier aan ons overmaakt) geen onwettige inhoud bevat, waaronder:
  • obscene, beledigende of lasterlijke inhoud, of
  • inhoud die, wanneer die door ons wordt opgeslagen of gebruikt in het kader van het onderzoek, intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrecht), verplichtingen inzake gegevensbescherming of geheimhouding, of privacyrechten schendt of overtreedt
 5. andere gebruikers van de app en hun rechten te respecteren, hun privacy niet aan te vallen, aan te tasten of te schenden, en ook hun rechtmatig gebruik van de app niet te belemmeren. We vragen u vooral om, wanneer u via een PCF informatie over andere mensen kan zien of openen, of andere mensen kan contacteren, de vertrouwelijkheid en gevoeligheid van dergelijke informatie te respecteren, net als de privacy van die mensen
 6. de app of de inhoud ervan niet te openen, gebruiken, kopiëren, wijzigen of delen voor andere doelen dan de doelen die wij hebben toegestaan voor het onderzoek en de PCF's, en ook niet te trachten om de software of de technologie van de app te reverse-engineeren, te decompileren of te demonteren
 7. geen onwettig of ongeoorloofd gebruik te maken van de app of van onze apparatuur, software of netwerken (of van die van onze dienstverleners), met inbegrip van:
  • proberen om ongeoorloofde toegang te krijgen
  • verspreiden van virussen of malware ​
  • veroorzaken van denial-of-service-aanvallen, overbelasten of schade veroorzaken; of
  • plegen van een misdrijf, fraude of anderszins onwettige daad
 8. de app te de-installeren als u zich uit het onderzoek terugtrekt, of als we u de app niet langer verstrekken in het kader van het onderzoek of, als we u dat vragen, een bijgewerkte versie van de app te installeren en te gebruiken in plaats van uw huidige versie
 9. ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u merkt dat er onjuist gebruik van de app wordt gemaakt, en
 10. u te houden aan de aanvullende regels waarom we redelijkerwijs kunnen verzoeken in verband met de app en het onderzoek.

3. Beperkingen op de app en onze aansprakelijkheid naar u toe

 1. We kunnen op om het even welk moment de app of de inhoud ervan wegnemen, of uw toegang tot, of de beschikbaarheid van, de app en de inhoud ervan (of een deel ervan) beëindigen of opschorten. We kunnen dit volledig naar eigen goeddunken doen, onder meer als u geen geschikte deelnemer bent, als u de gegevens niet invoert zoals gevraagd, als u deze voorwaarden niet naleeft, om de app of de inhoud ervan te herstellen, te onderhouden of bij te werken, als er wijzigingen aan het onderzoek zijn, of als u uit het onderzoek wordt gehaald door een andere partij (zoals de onderzoeker van het onderzoek of een ethische goedkeuringscommissie).
 2. We kunnen ook op om het even welk moment wijzigingen aanbrengen aan de app, de PCF's of andere inhoud.
 3. Hoewel we trachten om de app en de PCF's met redelijke zorgvuldigheid en deskundigheid te verstrekken, kunnen we niet garanderen dat ze beschikbaar, accuraat of geschikt zijn voor uw specifieke noden. Het doel van de app is met name niet om u advies over uw symptomen te geven. We zullen uw gegevens ook niet routinematig controleren om zo medische problemen aan het licht te brengen. U moet medische problemen of kwesties met uw arts bespreken.
 4. We beperken of sluiten geen aansprakelijkheid ten opzichte van u uit voor fraude, voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid, of elke andere aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten.
 5. We zijn onderworpen aan (d), aan onze verplichtingen om u de app en de PCF's met redelijke zorgvuldigheid en deskundigheid te verstrekken, en aan onze verplichtingen tot gegevensbescherming. En dus zijn we niet aansprakelijk ten opzichte van u voor:
  • verlies, schade of leed door te vertrouwen op informatie of op de beschikbaarheid van de app of PCF's of andere inhoud; en ook niet voor ​
  • de onbeschikbaarheid van gegevens of informatie in de app (als u bijvoorbeeld geen informatie kan zien die u al geüpload hebt).
 6. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, veiligheid of het gebruik van communicatiekanalen van buiten de app en onze systemen (zoals wanneer u of andere gebruikers elkaar via e-mail contacteert/contacteren), zelfs wanneer u of andere gebruikers van de app oorspronkelijke contactgegevens heeft/hebben gedeeld.