Privacy

Tijd nodig om te lezen
10 minuten

Overzicht

argenx BV (“argenx”), een biofarmaceutisch bedrijf in België, financiert het MyRealWorld™ MG-onderzoek (het “onderzoek”) bijgestaan door een externe leverancier, Vitaccess Limited (“Vitaccess”, “wij” of “ons”). Het onderzoek heeft als doel de kennis die argenx heeft over de ervaring van mensen met myasthenia gravis (“MG”) te verbeteren.

argenx en Vitaccess zijn beide onderworpen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie 2016/679 (“AVG”) wat betreft hun toegang tot en/of gebruik van uw persoonsgegevens die worden verstrekt via de MyRealWorld™ MG-app. Vitaccess voert het onderzoek namens argenx uit en zal dus in de hoedanigheid van onderaannemer van argenx de persoonsgegevens van deelnemers verzamelen, bewaren en analyseren.

In deze verklaring staat informatie voor deelnemers (naar wie verwezen wordt als "u") over hoe en waarom we uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van de diensten die we voor argenx uitvoeren.

Het is mogelijk dat we deze verklaring nu en dan bijwerken. De verklaring werd voor het laatst bijgewerkt op .

2. Over Vitaccess en argenx

2.1. Vitaccess

Vitaccess Limited is een bedrijf dat in Engeland en Wales is geregistreerd met ondernemingsnummer 10642948. We treden op als gegevensverwerker voor het onderzoek op basis van de instructies van argenx met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van uw gegevens van onze app en technologie. In een beperkt aantal gevallen kunnen we zelf bepalen hoe uw persoonsgegevens gebruikt worden – zie deel 3.3.

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die zal toezien op het gebruik van persoonsgegevens door Vitaccess. U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming als u vragen hebt of zich zorgen maakt over het gebruik van uw gegevens. De contactgegevens voor Vitaccess vindt u terug in deel 10.

2.2. argenx

argenx BV is een onderneming die in België is gevestigd met ondernemingsnummer 0818.292.196 en op het adres Industriepark-Zwijnaarde 7, 9052 Zwijnaarde, België. Ze treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking in het kader van gegevensbeschermingswetten. Dit betekent dat ze bepaalt hoe en waarom uw gegevens door Vitaccess worden verzameld en gebruikt, en ook dat ze Vitaccess dienovereenkomstig instructies geeft. De contactgegevens voor argenx vindt u terug in deel 10.

3. Welke gegevens we verzamelen en hoe we ze gebruiken

3.1. Gegevens verzameld voor registratie

U kunt de app downloaden via de Android of iOS App Store. Wanneer u de app installeert, wordt u gevraagd om u bij ons te registeren en ons informatie te verstrekken die ons in staat zal stellen uw geschiktheid voor deelname aan het onderzoek te beoordelen.

Van zodra u deze gegevens hebt verstrekt en u in aanmerking komt voor deelname aan het onderzoek, kunt u een gebruikersnaam en wachtwoord voor de app aanmaken. We zullen u eveneens een respondentenidentificatiecode toekennen die we zullen gebruiken voor administratieve doeleinden. Als u niet in aanmerking komt voor deelname, zullen we u dit laten weten en uw gegevens, binnen een redelijke periode, uit onze systemen verwijderen – zie deel 7

3.2. Gegevens verzameld tijdens het onderzoek

Als onderdeel van het onderzoek wordt u gevraagd om persoonlijke informatie en persoonsgegevens in de app in te voeren.

De gegevens die u in de app invoert, zullen worden overgebracht in een databank, en door Vitaccess gede-identificeerd en samengevoegd worden alvorens ze worden gedeeld met bevoegde ontvangers. Dit betekent dat uw naam en andere persoonlijk identificeerbare informatie uit de gegevens zullen worden verwijderd voordat ze worden gedeeld. Bevoegde ontvangers van de gegevens zijn onder meer argenx, de onderzoeker van het onderzoek, Salus IRB en andere bevoegde partijen die de gegevens gebruiken voor onderzoeksdoeleinden. Zie deel 4.

Vitaccess zal over een sleutel beschikken die ons in staat stelt om u opnieuw te identificeren indien dit nodig zou blijken, maar deze sleutel zal alleen worden gebruikt in uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld als een arts een gezondheidsrisico heeft vastgesteld voor een specifieke patiënt dat voortvloeit uit het onderzoek.

De gegevens die tijdens het onderzoek worden verzameld, zullen door argenx en bevoegde ontvangers worden gebruikt om de huidige behandelingen beter te begrijpen, nieuwe onderwerpen voor onderzoek te identificeren, de opzet van MG-onderzoek te verbeteren en uiteindelijk de patiëntenzorg te verbeteren. argenx zal de gegevens die u verstrekt, gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en kan ook samengevoegde gegevens van dit onderzoek publiceren en voorstellen op wetenschappelijke bijeenkomsten.

3.3. Uw informatie delen met andere deelnemers en de gegevens van andere deelnemers bekijken

De app kan u functies aanbieden waarmee u bepaalde persoonsgegevens met andere deelnemers kunt delen. Als u toestemming geeft om ziektegerelateerde gegevens weer te geven of te delen met andere deelnemers aan het onderzoek of gebruikers van de app, vragen we u om regelmatig uw opties voor het delen van gegevens te bekijken en in te stellen. Als u informatie van andere deelnemers of gebruikers van de app bekijkt of ontvangt, vragen we u om de privacy van die personen, en ook de vertrouwelijkheid en gevoeligheid van hun gegevens te respecteren.

3.4. Andere toepassingen van de gegevens die u deelt

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden, maar kunnen ook door ons, namens argenx, worden gebruikt:

Vitaccess kan in een beperkt aantal gevallen uw persoonsgegevens gebruiken voor onze eigen zakelijke doeleinden. Deze doeleinden omvatten de bescherming van onze software en intellectuele eigendom (en andere rechten en verantwoordelijkheden met betrekking tot de app en onze technologie), het beheer van onze technologie en onze relatie met argenx, en het bijhouden van de juiste gegevens hieromtrent.

3.5. Speciale gegevenscategorieën: gezondheidsgegevens

De eerder beschreven activiteiten omvatten het verzamelen en gebruiken van speciale gegevenscategorieën (ook bekend als "gevoelige gegevens"), met inbegrip van:

4. Uw gegevens delen met andere partijen

Naast argenx en Vitaccess zullen deze bijkomende partijen toegang hebben tot uw gede-identificeerde gegevens zoals hieronder uiteengezet:

4.1. Wetenschappelijke adviesraad

De wetenschappelijke adviesraad is een adviesraad die is opgezet om de belangen van deelnemers te beschermen en om advies te verstrekken over onderzoeksgerelateerde verzoeken om toegang te krijgen tot de gegevens in de databank van het onderzoek. De wetenschappelijke adviesraad zal doorgaans uitsluitend de gegevens uit de databank die zijn gede-identificeerd en samengevoegd door Vitaccess, bekijken en gebruiken. Als de wetenschappelijke adviesraad persoonlijk contact met u moet opnemen, dan zal hij daarvoor de goedkeuring van de onafhankelijke ethische commissie nodig hebben.

4.2. Salus IRB en andere accreditatie-instellingen

Salus IRB is de instantie die het onderzoek heeft goedgekeurd voor de ethische vereisten en de onderzoeksactiviteiten kan bekijken om te bevestigen dat het onderzoek correct wordt uitgevoerd. Als onderdeel van deze controle kan Salus toegang hebben tot de databank. Salus zal doorgaans uitsluitend gede-identificeerde en samengevoegde gegevens bekijken en gebruiken.

U kunt contact opnemen met Salus via info@salusirb.com als u met iemand wil spreken die niet bij het onderzoek betrokken is, als u vragen of klachten hebt of zich zorgen maakt over het onderzoek, of als u vragen hebt over uw rechten als deelnemer aan een onderzoek. Als u dat doet, zal Salus IRB uw persoonsgegevens gebruiken om u te helpen met uw verzoek.

4.3. Onderzoeker van het onderzoek

De onderzoeker van het onderzoek is dr. Mark Larkin, de CEO van Vitaccess. Hij moet ervoor zorgen dat het onderzoek correct wordt uitgevoerd en dat het afgerond is binnen de overeengekomen termijn. argenx bepaalt welke gegevens het deelt met de onderzoeker van het onderzoek – neem contact op met argenx voor meer informatie. De onderzoeker van het onderzoek zal doorgaans uitsluitend gede-identificeerde gegevens bekijken en gebruiken.

4.4. Gebruikers van het onderzoeksportaal, publicaties en presentaties

Aan de hand van samengevoegde en gede-identificeerde informatie uit het onderzoek zullen onderzoekers begrijpen welke behandelingen werken voor MG en welke behandelingen niet. Daardoor zullen in de toekomst betere behandelingen aan patiënten aangeboden kunnen worden. De wetenschappelijke adviesraad zal toezien op de toegang tot het onderzoeksportaal door externe onderzoekers.

argenx kan deze details ook presenteren op conferenties en publiceren in collegiaal getoetste tijdschriften – neem contact op met argenx voor meer informatie hierover.

4.5. Uw klinisch team

We delen uw persoonsgegevens niet met uw arts of met het klinisch team. U kan wel zelf beslissen om uw persoonsgegevens met hen te delen binnen de app.

4.6. Onze technologische dienstverleners

Het is mogelijk dat onze technologische dienstverleners uw gegevens verwerken. Zij treden op als subverwerkers namens argenx (maar zijn door ons aangesteld), wat betekent dat argenx in de eerste plaats verantwoordelijk blijft voor hoe ze uw gegevens gebruiken. Wij geven onze verantwoordelijkheden als een verwerker door aan dergelijke dienstverleners binnen het kader van onze overeenkomsten en afspraken met hen. Onze dienstverleners (op de datum van deze verklaring) bieden platformen aan waarop we uw gegevens bewaren, en staan ons en argenx bij om uw gegevens te analyseren en te pseudonimiseren.

4.7. Andere partijen

We kunnen uw gegevens, indien vereist, ook delen met gerechtelijke of regelgevende instanties. Dan hebben we het bijvoorbeeld over andere accreditatie-instellingen die zaken met betrekking tot de correcte uitvoering van dit onderzoek onderzoeken.

argenx is verantwoordelijk om te bepalen in welke extra gevallen uw persoonsgegevens bekendgemaakt kunnen worden. Hierbij is Vitaccess niet betrokken. Voor meer informatie hierover moet u rechtstreeks contact opnemen met argenx – zie contactgegevens in deel 10.

5. Toestemming en wettelijke basis voor het gebruik van uw gegevens

We hebben uw toestemming nodig voor het verzamelen, gebruiken en bekendmaken van uw informatie. Als u ervoor kiest om geen toestemming te geven, wat uw recht is, voor het gebruik van uw gegevens voor specifieke activiteiten (of als u een eerder gegeven toestemming intrekt), kunt u mogelijk niet deelnemen aan die activiteit.

We verzamelen, gebruiken en maken uw gegevens bekend zoals beschreven in deze privacyverklaring. We kunnen (namens argenx of rechtstreeks, waar nodig) ook persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of bekendmaken als dat nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals wanneer wij of argenx door de wetshandhavingsautoriteiten verplicht worden/wordt om dat te doen, of om de rechten van personen volgens de gegevensbeschermingswetten aan de orde te stellen.

6. Internationale gegevensoverdrachten

Aangezien het onderzoek een internationaal project is, is het mogelijk dat uw gegevens overgemaakt worden aan een ander land dan het land waar u woont. Dit kan het volgende omvatten:

In alle gevallen wanneer gegevens worden overgedragen aan leveranciers buiten het VK of de Europese Unie, zullen we nagaan of de nodige voorzorgsmaatregelen genomen zijn om uw gegevens in vergelijkbare mate te beschermen als volgens de wetgeving in het VK en in België.

7. Hoelang bewaren we uw informatie?

We bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is voor de doeleinden van het onderzoek.

Als u uit het onderzoek wordt gehaald of u stopt zelf nadat we informatie over u hebben verzameld, zal Vitaccess geen nieuwe onderzoeksgegevens meer over u verzamelen. Al uw gegevens die tot op heden zijn verzameld, blijven echter deel uitmaken van de onderzoeksdatabank. Als u er de voorkeur aan geeft om uw gegevens uit de onderzoeksdatabank te laten verwijderen, kunt u contact opnemen met Vitaccess via de contactgegevens in deel 10. Merk op dat uw informatie nog steeds kan worden opgenomen in samengevoegde en gede-identificeerde gegevensreeksen die al gebundeld en gebruikt zijn voor onderzoeksdoeleinden.

Mogelijk blijven we ook gegevens over u bijhouden (zoals uw naam, contactgegevens, berichten die we naar u verstuurd hebben en informatie over hoe u de app gebruikt hebt):

8. Beveiliging van uw gegevens

U kunt een wachtwoord kiezen om toegang te krijgen tot uw MyRealWorld MG-account. We raden u aan om een sterk wachtwoord te gebruiken dat bestaat uit minstens twaalf tekens, waaronder één hoofdletter, één kleine letter, één speciaal teken en één cijfer.

We adviseren u ook om uw scherm te vergrendelen met een wachtwoord. Dit kan u instellen vanuit het menu Instellingen op uw toestel.

De gegevens die u in de app invoert, worden versleuteld voordat ze naar onze systemen worden verstuurd en de informatie in de onderzoeksdatabank wordt gede-identificeerd.

Als u meer informatie wenst over onze informatiebeveiligingsmaatregelen, neem dan contact op met ons of met argenx via de contactgegevens in deel 10.

9. Uw wettelijke rechten

In overeenstemming met de gegevensbeschermingswetten hebt u het recht:

Merk op dat bepaalde beperkingen en uitzonderingen op deze rechten van toepassing kunnen zijn naargelang van de omstandigheden.

Neem contact op met Vitaccess (zie deel 10) als u wilt vragen om deze rechten uit te oefenen (vermeld daarbij wat u precies vraagt) of als u meer informatie wilt.

10. Contactgegevens van Vitaccess en argenx

Voor algemene vragen over het onderzoek:
mg@vitaccess.com
Voor vragen over gegevensbescherming aan argenx:
dpo@argenx.com
Voor vragen over gegevensbescherming aan Vitaccess:
Data protection officer (Functionaris voor gegevensbescherming)
Vitaccess Limited
2 Lower Mortlake Road
Richmond, Greater London, Engeland
TW9 2JA
dpo@vitaccess.com